Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Polenergia Obrót S.A.

Obrót energią i emisjami

Polenergia Obrót to spółka specjalizująca się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia.

Od października 2013 roku Spółka jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, jednocześnie systematycznie zwiększa liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych.

W 2013 roku Polenergia Obrót rozpoczęła działalność na rynku hurtowym energii elektrycznej w Niemczech z uwzględnieniem transakcji w ramach wymiany międzysystemowej.

Od grudnia 2013 roku jest bezpośrednim członkiem giełdy EPEX SPOT SE, a od lipca 2018 r. także giełdy EEX.

Od marca 2017 r. spółka handluje energią elektryczną w Czechach i na Słowacji - na giełdach OTE oraz OKTE.

Od 18 listopada 2016 roku spółka rozpoczęła handel na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji dwutlenku węgla (poprzez brokera Merex Spectron).

Obrót prawami majątkowymi z OZE i GP

Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących.

Polenergia Obrót jako pierwsza spółka na polskim rynku w 2015 roku zainicjowała transakcje na rynku gwarancji pochodzenia, w imieniu wytwórców z Grupy Kapitałowej Polenergia i do dziś kontynuuje działania w tym zakresie.

Obrót gazem

W roku 2014, Spółka uzyskała koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ).

Z końcem 2017 r. spółka rozpoczęła handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Pozostała działalność i plany rozwojowe

Ważnym obszarem działalności Polenergii Obrót jest świadczenie kompleksowych usług dla spółek Grupy Kapitałowej Polenergia w zakresie zarządzania portfelem energii elektrycznej, praw majątkowych, emisji CO2 oraz gwarancji pochodzenia.

Współpraca ze spółkami powiązanymi obejmuje pełen łańcuch wartości energetycznych od wytwarzania (farmy wiatrowe, elektrociepłownia, biogazownie) po sprzedaż i dystrybucję energii do klienta końcowego. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • współtworzenie strategii handlowej i zabezpieczenie portfela,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • usługa bilansowania handlowego (POB),
  • usługi prognozowania produkcji farm wiatrowych,
  • usługi operatora: handlowego (OH), handlowo – technicznego (OHT), operatora rynku (OR).

Usługi wymienione powyżej są skierowane także do spółek spoza Grupy Kapitałowej.

Polenergia Obrót jest członkiem organizacji branżowych skupiających podmioty działające na rynku energii. Spółka jest członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlowych: European Federation of Energy Traders (EFET).

 

Polenergia Obrót SA
ul. Krucza 24/26,
00-526 Warszawa

tel. (+48) 22 522 39 00
fax: (+48) 22 522 39 95

Jarosław Bogacz
Prezes Zarządu

Marek Krzysteczko
Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

backoffice@polenergia.pl

remit@polenergia.pl