Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Projekt AMI

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r., dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej:

 • wymienia rozwój inteligentnych sieci jako jeden z czynników przyczyniających się do poprawy efektywności zużycia energii,
 • nakazuje Państwom Członkowskim wdrożenie systemów pomiarowych, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów energii w rynku energii elektrycznej,
 • wskazuje inteligentne sieci i inteligentne opomiarowanie jako jedne ze sposobów optymalizacji zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa,
 • zobowiązuje Państwa Członkowskie do zachęcania do modernizacji sieci energetycznych poprzez wprowadzanie sieci inteligentnych,
 • zakłada, że sieci te powinny być budowane w sposób zachęcający do zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej i efektywności energetycznej,

przewiduje, że rozwój inteligentnych sieci w poszczególnych krajach Unii Europejskiej powinien zależeć od ich opłacalności ekonomicznej w danym państwie, oraz zobowiązuje Państwa Członkowskie, w których ta opłacalność zostanie oceniona pozytywnie, do wyposażenia w inteligentne liczniki energii przynajmniej 80% konsumentów do 2020 r.

Jak również "Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku" to najważniejszy dokument poświęcony kierunkom rozwoju energetyki w Polsce.
W związku z powyższym Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. planuje wdrożenie pilotażowego projektu AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure „AMI”) na jednej z istniejących lokalizacji na terenie miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt dotyczy montażu oraz uruchomienia systemu inteligentnego opomiarowania, służącego do zdalnego dwustronnej komunikacji z licznikami elektronicznymi.

Wdrożenie tego systemu stanowi istotne wyzwanie finansowe i technologiczne, jednakże przewyższają je korzyści płynące z zastosowania tej nowoczesnej aparatury pomiarowej tj.:

 • ograniczenie zużycia energii,dostosowanie zużycia energii do potrzeb i możliwości finansowych gospodarstwa domowego,
 • poprawa świadomości odbiorcy końcowego w zakresie energooszczędności,
 • wdrożeniu nowych mechanizmów konkurencyjnych na rynku energii elektrycznej, w szczególności ujawnienie elastyczności cenowej popytu,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego - m.in. poprawa jakości dostaw energii i jakości parametrów energii,
 • uproszczenie procedur zmiany sprzedawcy energii,
 • wzrost poczucie bezpieczeństwa energetycznego,
 • wyłączenie odczytu „inkasenckiego”,
 • implementacja systemu AMI stymuluje do dalszego rozwoju w kierunku Smart Grid.