Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Raporty bieżące

OK

16/2021 POL: ZAWARCIE ANEKSÓW DO UMÓW O PRZYŁĄCZENIE PRZEZ SPÓŁKI REALIZUJĄCE PROJEKTY MORSKICH FARM WIATROWYCH

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 7/2021 informuje, że w dniu 15 marca 2021 roku spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. ( łącznie: „Spółki”), w których Emitent posiada po 50% udziałów, rozwijające projekty morskich farm wiatrowych, podpisały ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. aneksy do umów o przyłączenie do sieci przesyłowej morskich farm wiatrowych („Aneksy”).

więcej

14/2021 POL: ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 2 marca 2021 r. Spółka otrzymała od Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, podmiot kontrolowany przez China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF („Capedia”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

więcej

13/2021 POL: REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, przez p. Briana Bode.

podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

 

więcej

12/2021 POL: ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Zarząd Polenergia S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku, zostały rozliczone transakcje nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 roku oraz zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 20 stycznia 2021 r. oraz 5 lutego 2021 r. przez BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Inwestor”) oraz Mansa Investments sp. z o.o.

więcej

11/2021 POL: ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 20% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku, Spółka otrzymała od BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Inwestor”) zawiadomienie w trybie: (i) art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), (ii) art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust.

Załączniki
  • Zawiadomienie BIF IV Europe Holdings Limited wysłane do Spółki

więcej

10/2021 POL: DODATKOWE POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UMOWY INWESTYCYJNEJ ORAZ UMOWY AKCJONARIUSZY POMIĘDZY MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O. A BIF IV EUROPE HOLDINGS LIMITED

Zarząd Polenergii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że 20 lutego 2021 r. Spółka została poinformowana o tym, że tego samego dnia akcjonariusz większościowy Spółki – Mansa Investments sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Mansa”) oraz BIF IV Europe Holdings Limited, z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo, podmiot powiązany z Brookfield Renewable Partners L.P. („Inwestor”, a łącznie z Mansa – „Strony” lub osobno „Strona”) zawarły dodatkowe porozumienie („Dodatkowe Porozumienie”) do umowy inwestycyjnej z dnia 3 listopada 2020 r., ze zm.

więcej

9/2021: ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. Emitent otrzymał do wiadomości oświadczenie:
1. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander reprezentowany przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA Santander S.A.
2. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

więcej

8/2021 POL: POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ ROZLICZENIA WEZWANIA

Zarząd Polenergii S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 lutego 2021 r. otrzymał zawiadomienie Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”) złożone w trybie art. 10.2(a) Statutu Spółki o (i) odwołaniu ze składu rady nadzorczej Spółki p. Grzegorza Piotra Stanisławskiego, oraz (ii) powołaniu Pani Emmanuelle Rouchel na stanowisko członka rady nadzorczej Spółki.

więcej

OK