Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny spółki Polenergia SA (dawniej Polish Energy Partners SA) z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24.129.580 wyemitowanych przez Spółkę akcji serii Z.
 
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 lutego 2015 roku i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym instrumentów finansowych nim objętych. Prospekt, zgodnie z art. 45 i art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.polenergia.pl) w dniu 16 lutego 2015 r.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji Spółki ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadnego innego kraju. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Spółce i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w papiery wartościowe Spółki, inwestor powinien uważnie zapoznać się z pełną treścią Prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka w nim zawartymi, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, które mogą zostać publikowane w terminie późniejszym.
 
Przechodząc do treści Prospektu potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na zawarte powyżej ograniczenia.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ PROSPEKT

                                                            WCHODZĘ                                                               NIE WCHODZĘ