Dokumenty

  • E-faktura Regulamin

  • Klient indywidualny E-faktura zgoda

  • Klient indywidualny E-faktura wycofanie zgody


  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  • Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2014 roku wprowadza do stosowania nowa treść Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Treść instrukcji jest zgodna z treścią projektu, który poddany był procesowi konsultacji i następnie przekazany dnia 28.10.2011 Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26 lipca 2013 roku (Dz.U.2013 poz. 984), która weszła w życie z dniem 11.09.2013, wprowadziła przepis ust. 8a, zgodnie z którym przepisu art. 9g ust.8 ustawy – Prawo energetyczne (określającego obowiązek operatora systemu dystrybucyjnego przedłożenia do zatwierdzenia IRiESD) nie stosuje się do instrukcji opracowanej przez operatora, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy. Przedsiębiorstwo nasze spełnia kryteria określone w przywołanym przepisie. W związku z powyższym IRiESD Przedsiębiorstwa Energetycznego Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. (działającego jako Operator Systemu Dystrybucyjnego) została wprowadzona do stosowania Uchwałą Zarządu nr 1/0324/2014 z dnia 24 marca 2014 r.

  • Oświadczenie o wskazaniu licznika.

  • Wniosek o podanie docelowych warunków przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych Klienta do sieci elektroenergetycznej Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących grup przyłączeniowych zapraszamy do zapoznania się z - pkt.8 str.17.