Dokumenty

  • E-faktura Regulamin

  • Klient komercyjny E-faktura zgoda

  • Klient komercyjny E-faktura wycofanie zgody


  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  • Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30 maja 2017 roku wprowadza do stosowania nową treść Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Treść instrukcji jest zgodna z treścią projektu, który poddany był procesowi konsultacji i następnie przekazany dnia 28.10.2011 Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26 lipca 2013 roku (Dz.U.2013 poz. 984), która weszła w życie z dniem 11.09.2013, wprowadziła przepis ust. 8a, zgodnie z którym przepisu art. 9g ust.8 ustawy – Prawo energetyczne (określającego obowiązek operatora systemu dystrybucyjnego przedłożenia do zatwierdzenia IRiESD) nie stosuje się do instrukcji opracowanej przez operatora, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy. Przedsiębiorstwo nasze spełnia kryteria określone w przywołanym przepisie. W związku z powyższym IRiESD Przedsiębiorstwa Energetycznego Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. (działającego jako Operator Systemu Dystrybucyjnego) została wprowadzona do stosowania Uchwałą Zarządu nr 1/0530/2017 z dnia 30 maja 2017 r.
 
Karta Aktualizacji 1/2017 IRiESD

 

 


Wniosek o podanie docelowych warunków przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych Klienta do sieci elektroenergetycznej Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących grup przyłączeniowych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą - link do dokumentu.

 

application/pdf iconhttp://polenergia.pl/pol/sites/default/files/attachments/page/instrukcja_ruchu_i_eksploatacji_sieci_dystrybucyjnej_2017.pdf