Cennik i taryfy

Taryfa dla energii elektrycznej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 9 lipca 2015 r., znak: DRE-4211-23(10)/2015/18543/V/DK/KKu, a następnie zmieniona decyzjami z dnia 17 listopada 2015 r. i 14 grudnia 2015 r, odpowiednio znak: DRE-4211-50(4)/2015/18543/V/DK i DRE-4211-105(2)/2015/18543/V/DK. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki Taryfa obowiązuje od dnia 24.07.2015 r.

Poniżej zamieszczamy Taryfę w wersji jednolitej, zawierającej stawki obowiązujące dla poszczególnych obszarów dystrybucyjnych Spółki od dnia 01.01.2016 r.  

 

• Taryfa dla energii elektrycznej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. obowiązująca od 1.12.2016r. 

• Zmiana taryfy w zakresie opłaty przejściowej

 

 
W związku z wejściem w życie z dniem 31.12.2015 r. ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 2365) informujemy, że w związku z art. 3 tejże ustawy, zapisy Taryfy dla energii elektrycznej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o., zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak DRE-4211-23(10)/2015/18543/V/DK/KKu z dnia 9 lipca 2015 r., a następnie zmienione decyzjami z dnia 17 listopada 2015 r. i 14 grudnia 2015 r, znak: DRE-4211-50(4)/2015/18543/V/DK i DRE-4211-105(2)/2015/18543/V/DK, w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 2365) zapisy rozdziału 4 wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2016 r.

Treść przytoczonego art. 3 Ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne: „Zatwierdzone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej albo zmiany tych taryf, ustalone przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy dotyczących sposobu obliczania i pobierania powołanej opłaty.”
 

Grupa taryfowa G11 – całodobowa, stosowana najczęściej w gospodarstwach domowych. Grupa z rozliczeniem jednostrefowym, w której każda zużyta kilowatogodzina (kWh) energii elektrycznej ma jednakową cenę, niezależnie od pory dnia.

Grupa taryfowa G12 - dzień i noc (dotyczy tylko Gdyni). Grupa, w której rozliczenie odbywa się z podziałem na strefy:

  • dzienną - obowiązującą w godz. 6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00 (droższą)

  • nocną - obowiązującą w godz. 13:00 - 15:00 i 22:00 - 06:00 (tańszą) ze zróżnicowanymi cenami i stawkami opłat za pobraną energię elektryczną.

Tę grupę taryfową wybierają zwykle Klienci, którzy mają piece akumulacyjne, bojlery do podgrzewania wody lub też zużywają zdecydowanie więcej energii w godzinach nocnych.

application/pdf iconTaryfa dla energii elektrycznej POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. obowiązująca od 01.12.2016r
application/pdf iconZmiana taryfy w zakresie opłaty przejściowej