Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z Decyzją numer DSW.WKP/6.492.3.11.2016.MPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2016 r. podjętą na podstawie art. 40 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) informujemy, że przedsiębiorstwo Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, zostało wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprzedawcą zobowiązanym na obszarze swojego działania na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.