Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z Decyzją numer DZO.WKP.492.40.136.2017.JJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2017 r. podjętą na podstawie art. 40 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U, z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informujemy, że przedsiębiorstwo Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze swojego działania na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.