Raporty bieżące

OK

26/2016 POL: Powołanie Członka Zarządu

Polenergia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko członka Zarządu Spółki Pana Michała Michalskiego.

 

więcej

25/2016 POL: Zawiadomienie o zamiarze połączenia

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: Neutron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi. Spółki przejmowane są spółkami jednoosobowymi Polenergia Spółka Akcyjna.

Załączniki
  • Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy

więcej

24/2016 POL: Zwołanie walnego zgromadzenia

Polenergia Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 30 listopada 2016 roku, godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:
1)    ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2)    projekt uchwały Walnego Zgromadzenia;
3)    plan połączenia.
 

Załączniki
  • Ogłoszenie NWZA
  • Projekt uchwały
  • Plan połączenia

więcej

23/2016 POL: Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie odpisu

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2016 roku podjęta została decyzja o niewykonywaniu przez spółkę zależną Spółki - PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH („PPG”) opcji kupna 100% udziałów w spółce Inwestycyjna Spółka Energetyczna – IRB Sp. z o.o. („IRB”). IRB poprzez swoje spółki zależne („Spółki Projektowe”) posiada prawa do budowy gazociągu o łącznej długości ok 150 km (z tego 118 km na terenie Niemiec) i przepustowości 5 mld m3/rok, łączącego polski i niemiecki system gazowy („Projekt”).

więcej

22/2016 POL: Wartość zakontraktowanych transakcji

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż dnia 10 października 2016 roku Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2008 roku, przedłużający okres jej obowiązywania na rok 2017 i przewidujący sprzedaż przez ENS energii elektrycznej do GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2017.

więcej

21/2016 POL: Informacje o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy

Polenergia S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z tym, że w dniu 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („Ustawa”), Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co, do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia.

więcej

20/2016 POL: Wartość zakontraktowanych transakcji PGNiG

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż wskutek podpisania w dniu 30 czerwca 2016 roku aneksu nr 1/2016 do kontraktu indywidulanego nr 1/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, zawartego pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (spółką zależną Spółki) (dalej „POLO”) oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

więcej

19/2016 POL: Wartość obrotów z kontrahentem

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Spółka powzięła informację, iż łączna wartość netto obrotów handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) („Polenergia Obrót”) a spółkami należącymi do grupy kapitałowej ČEZ a.s. („CEZ”) („Grupa CEZ”), wygenerowanych od dnia 7 września 2015 r., tj.

więcej

18/2016 POL: Wartość obrotów z kontrahentem

Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż łączna wartość transakcji handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) („Polenergia Obrót”) a Grupą RWE („Kontrahent”), zawartych od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia dzisiejszego wyniosła 126 748 684,04 PLN netto.

więcej

17/2016 POL: Sprzedaż projektu

Polenergia S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 roku została sfinalizowana transakcja sprzedaży przez Spółkę tzw. projektu Zakrzów, tj, sprzedaż aktywów energetycznych składających się na EC Zakrzów oraz 2 spółek celowych. Nabywcą jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Wartość transakcji to ok. 6 mln zł.

 

więcej

OK