Raporty bieżące

OK

29/2016 POL: Życiorys Członka Zarządu

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia w załączeniu życiorys nowopowołanego członka Zarządu Spółki p. Michała Michalskiego.

Załączniki
  • Życiorys Członka Zarządu

więcej

28/2016 POL: Ponowne zawiadomienie o zamiarze połączenia

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia powtórnie o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: Neutron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi. Spółki przejmowane są spółkami jednoosobowymi Polenergia Spółka Akcyjna.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 26 października 2016 roku.

Załączniki
  • Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

więcej

27/2016 POL: Korekta do skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016

Zarząd POLENERGIA SA ("Emitent") informuje, że w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 roku wkradła się omyłka pisarska. W tabelach zamieszczonych na stronach 5,7 i 8 zamieszczono opis: odpis aktualizujący development farm wiatrowych. Prawidłowy opis brzmi: odpis aktualizujący development.
Zarząd Spółki informuje, że powyżej opisana korekta nie ma wpływu na dane finansowe. Wyniki przedstawione na dzień 30 września 2016 r., dane narastające za okres 1.01.2016 30.09.2016 r., a także dane porównywalne nie uległy zmianie.

więcej

26/2016 POL: Powołanie Członka Zarządu

Polenergia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko członka Zarządu Spółki Pana Michała Michalskiego.

 

więcej

25/2016 POL: Zawiadomienie o zamiarze połączenia

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: Neutron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi. Spółki przejmowane są spółkami jednoosobowymi Polenergia Spółka Akcyjna.

Załączniki
  • Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy

więcej

24/2016 POL: Zwołanie walnego zgromadzenia

Polenergia Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 30 listopada 2016 roku, godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:
1)    ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2)    projekt uchwały Walnego Zgromadzenia;
3)    plan połączenia.
 

Załączniki
  • Ogłoszenie NWZA
  • Projekt uchwały
  • Plan połączenia

więcej

23/2016 POL: Rezygnacja z realizacji projektu i dokonanie odpisu

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2016 roku podjęta została decyzja o niewykonywaniu przez spółkę zależną Spółki - PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH („PPG”) opcji kupna 100% udziałów w spółce Inwestycyjna Spółka Energetyczna – IRB Sp. z o.o. („IRB”). IRB poprzez swoje spółki zależne („Spółki Projektowe”) posiada prawa do budowy gazociągu o łącznej długości ok 150 km (z tego 118 km na terenie Niemiec) i przepustowości 5 mld m3/rok, łączącego polski i niemiecki system gazowy („Projekt”).

więcej

22/2016 POL: Wartość zakontraktowanych transakcji

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż dnia 10 października 2016 roku Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2008 roku, przedłużający okres jej obowiązywania na rok 2017 i przewidujący sprzedaż przez ENS energii elektrycznej do GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2017.

więcej

21/2016 POL: Informacje o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy

Polenergia S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z tym, że w dniu 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („Ustawa”), Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co, do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia.

więcej

OK