Raporty bieżące

OK

4/2017 POL: Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Polenergia Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 30 marca 2017 roku, godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

1)    ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2)    projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Załączniki
  • Ogłoszenie ZWZA
  • Projekty uchwał WZA

więcej

3/2017 POL: Terminy publikacji raportów okresowych

Polenergia S.A. („Spółka”) ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017:
- raport roczny za rok 2016 r. - termin przesłania raportu: 16 lutego 2017 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r. - termin przesłania raportu: 16 lutego 2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za I kwartał 2017 r. -  
  termin przesłania raportu: 11 maja 2017 r.
- skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. wraz ze skróconym

więcej

2/2017 POL: Zawarcie umów z Ciech Sarzyna

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 24 stycznia 2017 roku spółka zależna Spółki tj. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła ze spółką powiązaną Ciech Sarzyna S.A. („CS”) umowę na dostawy energii cieplnej („Umowa Cieplna”) w okresie od 4.06.2020 roku do 30.11.2030, a zatem po wygaśnięciu aktualnie łączącej strony umowy na dostawy energii cieplnej. Na mocy Umowy Cieplnej ENS będzie dostarczała do CS, we wskazanym powyżej okresie dostaw, energię cieplną zgodnie ze składanymi przez CS zamówieniami.

więcej

1/2017 POL: Wartość zakontraktowanych transakcji

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 stycznia 2017 roku spółki zależne Spółki tj. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) oraz Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zakontraktowały z GET EnTra Sp. z o.o. transakcje dotyczące sprzedaży i obrotu energią elektryczną na rok 2018 i 2019. Nastąpiło to poprzez zawarcie aneksów do – w przypadku ENS – umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o.

więcej

32/2016 POL: Dokonanie odpisu

Polenergia S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci  rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych w operacji.
Łączna szacunkowa kwota wspomnianych odpisów to ok. 80 mln zł. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciążą one wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

więcej

31/2016 POL: Lista akcjonariuszy

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami, którzy posiadali ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2016 roku były podmioty wskazane w liście załączonej do niniejszego raportu.

Załączniki
  • Lista akcjonariuszy

więcej

29/2016 POL: Życiorys Członka Zarządu

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia w załączeniu życiorys nowopowołanego członka Zarządu Spółki p. Michała Michalskiego.

Załączniki
  • Życiorys Członka Zarządu

więcej

28/2016 POL: Ponowne zawiadomienie o zamiarze połączenia

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia powtórnie o zamiarze połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: Neutron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz GRUPA PEP – Uprawy Energetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi. Spółki przejmowane są spółkami jednoosobowymi Polenergia Spółka Akcyjna.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 26 października 2016 roku.

Załączniki
  • Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

więcej

27/2016 POL: Korekta do skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016

Zarząd POLENERGIA SA ("Emitent") informuje, że w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 roku wkradła się omyłka pisarska. W tabelach zamieszczonych na stronach 5,7 i 8 zamieszczono opis: odpis aktualizujący development farm wiatrowych. Prawidłowy opis brzmi: odpis aktualizujący development.
Zarząd Spółki informuje, że powyżej opisana korekta nie ma wpływu na dane finansowe. Wyniki przedstawione na dzień 30 września 2016 r., dane narastające za okres 1.01.2016 30.09.2016 r., a także dane porównywalne nie uległy zmianie.

więcej

OK