Raporty bieżące

OK

10/2017 POL: Informacja o dokonaniu odpisu

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 października 2017 roku Spółka podjęła decyzję o  dokonaniu odpisu aktualizującego wartość środków trwałych związanych z realizacją projektu Elektrownia Północ („Projekt”), developowanego przez spółkę zależną Spółki – Polenergia Elektrownia Północ sp. z o.o. („EP”).

więcej

9/2017 POL: Informacja o rezygnacji realizacji projektu i odpisie

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 26 września 2017 roku Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z projektu budowy farmy wiatrowej w Grabowie („Projekt Grabowo”), developowanego przez spółkę zależną Spółki tj. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. („FW Grabowo”).

więcej

8/2017 POL: Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Polenergia S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę noty 31 jako uzupełnienie informacji do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2016, jak i – odpowiednio – korektę noty 25 do Sprawozdania Zarządu z działalności Polenergia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.

Załączniki
  • ZAR_RN_skonsolidowane
  • ZAR_RN_jednostkowe

więcej

7/2017 POL: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Polenergia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało ponownie, w związku z upływem kadencji, w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Rędziniaka.

więcej

6/2017 POL: Lista Akcjonariuszy

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami, którzy posiadali ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 marca 2017 roku były podmioty wskazane w liście załączonej do niniejszego raportu.

Załączniki
  • ZWZA lista akcjonariuszy

więcej

5/2017 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2017 roku, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki
  • Uchwały podjęte przez ZWZA

więcej

4/2017 POL: Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Polenergia Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 30 marca 2017 roku, godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

1)    ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2)    projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Załączniki
  • Ogłoszenie ZWZA
  • Projekty uchwał WZA

więcej

3/2017 POL: Terminy publikacji raportów okresowych

Polenergia S.A. („Spółka”) ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017:
- raport roczny za rok 2016 r. - termin przesłania raportu: 16 lutego 2017 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r. - termin przesłania raportu: 16 lutego 2017 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za I kwartał 2017 r. -  
  termin przesłania raportu: 11 maja 2017 r.
- skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. wraz ze skróconym

więcej

2/2017 POL: Zawarcie umów z Ciech Sarzyna

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 24 stycznia 2017 roku spółka zależna Spółki tj. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła ze spółką powiązaną Ciech Sarzyna S.A. („CS”) umowę na dostawy energii cieplnej („Umowa Cieplna”) w okresie od 4.06.2020 roku do 30.11.2030, a zatem po wygaśnięciu aktualnie łączącej strony umowy na dostawy energii cieplnej. Na mocy Umowy Cieplnej ENS będzie dostarczała do CS, we wskazanym powyżej okresie dostaw, energię cieplną zgodnie ze składanymi przez CS zamówieniami.

więcej

1/2017 POL: Wartość zakontraktowanych transakcji

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 stycznia 2017 roku spółki zależne Spółki tj. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) oraz Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zakontraktowały z GET EnTra Sp. z o.o. transakcje dotyczące sprzedaży i obrotu energią elektryczną na rok 2018 i 2019. Nastąpiło to poprzez zawarcie aneksów do – w przypadku ENS – umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o.

więcej

OK