Raporty bieżące

OK

2/2018 POL: Powołanie członka Zarządu Spółki

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 lutego 2018 r. powołała Pana Jacka Głowackiego w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Wiceprezesa Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję. 
Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.
Życiorys Pana Jacka Głowackiego:
Pan Jacek Głowacki – zasiada w Zarządzie Spółki od roku 2014.

więcej

1/2018 POL: Terminy Publikacji Raportów Okresowych

Polenergia S.A. („Spółka”) ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018:
- raport roczny za rok 2017 – termin przesłania raportu: 20 lutego 2018 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – termin przesłania raportu – 20 lutego 2018 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku -  termin przesłania raportu: 16 maja 2018 r.

więcej

12/2017 POL: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje raport bieżący zawierający poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 20 października 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR"), dotyczącą procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („Spółka”) („Informacja Poufna”)
Treść Informacji Poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

więcej

10/2017 POL: Informacja o dokonaniu odpisu

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 października 2017 roku Spółka podjęła decyzję o  dokonaniu odpisu aktualizującego wartość środków trwałych związanych z realizacją projektu Elektrownia Północ („Projekt”), developowanego przez spółkę zależną Spółki – Polenergia Elektrownia Północ sp. z o.o. („EP”).

więcej

9/2017 POL: Informacja o rezygnacji realizacji projektu i odpisie

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 26 września 2017 roku Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z projektu budowy farmy wiatrowej w Grabowie („Projekt Grabowo”), developowanego przez spółkę zależną Spółki tj. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. („FW Grabowo”).

więcej

8/2017 POL: Korekta raportu okresowego - skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Polenergia S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę noty 31 jako uzupełnienie informacji do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony 31 grudnia 2016, jak i – odpowiednio – korektę noty 25 do Sprawozdania Zarządu z działalności Polenergia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.

Załączniki
  • ZAR_RN_skonsolidowane
  • ZAR_RN_jednostkowe

więcej

7/2017 POL: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Polenergia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało ponownie, w związku z upływem kadencji, w skład Rady Nadzorczej Pana Łukasza Rędziniaka.

więcej

6/2017 POL: Lista Akcjonariuszy

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami, którzy posiadali ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 marca 2017 roku były podmioty wskazane w liście załączonej do niniejszego raportu.

Załączniki
  • ZWZA lista akcjonariuszy

więcej

5/2017 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2017 roku, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki
  • Uchwały podjęte przez ZWZA

więcej

OK