Raporty bieżące

OK

8/2018 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Załączniki
  • Uchwały podjęte na WZA 25.04.2018

więcej

7/2018 POL: ZISZCZENIE SIĘ JEDNEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH- PRAWOMOCNA REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK ZALEŻNYCH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r. ("Raport Bieżący"), Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka" lub "Polenergia"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), niniejszym informuje, że w dniu 21 kwietnia 2018 r.

więcej

6/2018 POL: Powołanie Prezesa Spółki i rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 kwietnia 2018 r. powołała dotychczasowego Wiceprezesa Spółki, Pana Jacka Głowackiego, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 
Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.
Życiorys Pana Jacka Głowackiego został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym 2/2018 z dnia 20 lutego 2018 r.

więcej

5/2018 POL: Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Polenergia Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 25 kwietnia 2018 roku, godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekt uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 

Załączniki
  • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  • Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

więcej

4/2018 POL: Uzyskanie zgód korporacyjnych oraz zawarcie umowy zbycia udziałów w spółkach zależnych

Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka" lub "Polenergia"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn.

więcej

3/2018 POL: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółkach zależnych

W związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd spółki Polenergia S.A., działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 oraz 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą otrzymania ofert nabycia udziałów w spółkach zależnych ("Informacja Poufna").

więcej

2/2018 POL: Powołanie członka Zarządu Spółki

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 lutego 2018 r. powołała Pana Jacka Głowackiego w skład Zarządu Spółki, na stanowisko Wiceprezesa Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję. 
Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.
Życiorys Pana Jacka Głowackiego:
Pan Jacek Głowacki – zasiada w Zarządzie Spółki od roku 2014.

więcej

1/2018 POL: Terminy Publikacji Raportów Okresowych

Polenergia S.A. („Spółka”) ogłasza terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018:
- raport roczny za rok 2017 – termin przesłania raportu: 20 lutego 2018 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – termin przesłania raportu – 20 lutego 2018 r.
- skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku -  termin przesłania raportu: 16 maja 2018 r.

więcej

12/2017 POL: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje raport bieżący zawierający poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 20 października 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR"), dotyczącą procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („Spółka”) („Informacja Poufna”)
Treść Informacji Poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

więcej

OK