Raporty bieżące

OK

16/2018 POL: ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Polenergia Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 13 lipca 2018 roku, godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

W załączeniu:
1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami;
4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.
 

Załączniki
  • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
  • Porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

więcej

15/2018 POL: Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Polenergia S.A. w drodze dziedziczenia

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. otrzymał od Pani Dominiki Kulczyk oraz od Pana Sebastiana Kulczyka zawiadomienie o następującej treści:

więcej

14/2018 POL: Zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych oraz zawarcie innych umów

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r., nr 7/2018 z dnia 21 kwietnia 2018 r., nr 11/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r oraz 13/2018 z dnia 2 maja 2018 r , Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka" lub "Polenergia"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn.

więcej

13/2018 POL: Uzgodnienie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r., nr 7/2018 z dnia 21 kwietnia 2018 r. oraz nr 11/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka" lub "Polenergia"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 2 maja 2018 r.

więcej

12/2018 POL: Złożenie pozwu przez spółki zależne Polenergia S.A. – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Tauron Polska Energia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku dwie spółki zależne Emitenta, tj. Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) oraz Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy, pozew przeciwko Tauron Polska Energia S.A.

więcej

11/2018 POL: ZISZCZENIE SIĘ DRUGIEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH - UZYSKANIE BEZWARUNKOWEJ ZGODY PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NA REALIZACJĘ TRANSAKCJI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r. ("Raport Bieżący"), Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Spółka" lub "Polenergia"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r.

więcej

10/2018/K: Korekta do raportu bieżącego nr 10/2018 POL: Bezskuteczne zakończenie mediacji pomiędzy spółkami zależnymi Polenergia S.A. a Eolos Polska sp. z o. o.

Zarząd Spółki Polenergia S.A. informuje, że w raporcie nr 10/2018 błędnie zostały opisane podmioty zależne Emitenta.
Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć następująco:
„Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn.

więcej

10/2018 POL: Bezskuteczne zakończenie mediacji pomiędzy spółkami zależnymi Polenergia S.A. a Eolos Polska sp. z o. o.

Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. spółkom zależnym Emitenta, tj. Certyfikaty sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A. i Polenergia Usługi sp. z o.o.

więcej

9/2018 POL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Wykaz akcjonariuszy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawarty jest w dokumencie załączonym do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
  • Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% na ZWZ 25_04_2018

więcej

8/2018 POL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Załączniki
  • Uchwały podjęte na WZA 25.04.2018

więcej

OK