Raporty bieżące | Polenergia

Raporty bieżące

OK

29/2018 POL: Powołanie nowych członków Zarządu Polenergia S.A.

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała dwóch nowych członków Zarządu Spółki, tj. p. Roberta Macieja Nowaka i p. Jacka Suchenka.

Załączniki
  • Nowi czlonkowie Zarządu Spółki - biogramy

więcej

28/2018 POL: Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2017 dla spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 25 lipca 2018 r. do spółki zależnej Emitenta Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

więcej

26/2018 POL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 13 lipca 2018 r.


Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 lipca 2018 r, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Wykaz akcjonariuszy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawarty jest w dokumencie załączonym do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
  • Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% na walnym zgromadzeniu Polenergia S.A. 13.07.2018

więcej

25/2018 POL: Powołanie członków Rady Nadzorczej Polenergia S.A.

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. p. Dominikę Kulczyk, p. Martę Schmude – Olczak, p. Hansa Schweickardta, p. Kajetana D’Obyrn i p. Michała Kawę.

Załączniki
  • Nowi Czlonkowie RN - biogramy

więcej

24/2018 POL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.

Zarząd spółki Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 lipca 2018, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie zarząd Spółki informuje, że:

Załączniki
  • Walne Zgromadzenie 13.07.2018 - treść podjętych uchwał

więcej

23/2018 POL: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu negocjacji dokumentacji kredytowej oraz zmiana istotnych umów zawartych w związku z finansowaniem budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje o zmianie w dniu 12 lipca 2018 r. przez spółki zależne Emitenta istotnych umów z konsorcjum banków finansujących.

więcej

22/2018 POL: Rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 r. otrzymał rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

więcej

21/2018 POL: Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r.

Zarząd spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania, ogłoszonego w dniu 22 maja 2018 r. na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Załączniki
  • Stanowisko Zarządu Emitenta
  • Opinia_Deloitte Advisory

więcej

OK