Raporty bieżące

OK

49/2018 POL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polenergia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 8 stycznia 2019 roku, godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.
W załączeniu:

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.
 

Załączniki
  • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

więcej

48/2018 POL: Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w dniu 7 grudnia 2018 r.

więcej

47/2018 POL: Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2022

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 r. spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o.

więcej

46/2018 POL: Rezygnacja członka zarządu Polenergia S.A.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Polenergia S.A.

więcej

45/2018 POL: Ostateczne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

więcej

43/2018 POL: Przystąpienie przez spółkę zależną do realizacji planu inwestycyjnego

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez spółkę zależną – Polenergia Dystrybucja sp. z o. o.

więcej

42/2018 POL: Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii która odbyła się w dniu 5 listopada 2018 r.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. powziął wiadomość o wynikach aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2018 r. („Aukcja”).

więcej

41/2018 POL: Wstępne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 15 listopada 2018 r., niniejszym informuje, że zgodnie z ogłoszonymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

więcej

40/2018 POL: Udział spółek zależnych Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o.

więcej

OK