Raporty bieżące

OK

37/2018 POL: Otrzymanie informacji o wstępnych i szacunkowych wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A. ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o.

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 17 października 2018 r. otrzymał od Mansa Investments sp. z o.o.

więcej

36/2018 POL: Otrzymanie od funduszy pisma w sprawie wezwania na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2018 r. otrzymał pismo, skierowane do p. Dominiki Kulczyk i Mansa Investments sp.  z o. o.

więcej

35/2018 POL: Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Zarząd spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania, ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 73 ust. 2 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy przez p. Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o. o.

Załączniki
  • Stanowisko Zarządu Emitenta

więcej

34/2018 POL: Zarejestrowanie zmian statutu Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2018 r. (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.).
Zarejestrowane zmiany statutu zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Załączniki
  • Zmiany statutu Polenergia S.A.

więcej

33/2018 POL: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy oraz ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A.

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) („Zarząd”) niniejszym informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku Spółka otrzymała informację, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. akcjonariusz Spółki - Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa Investments”) oraz Pani Dominika Kulczyk zawarli porozumienie spełniające kryteria, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) („Porozumienie”).

Załączniki
  • Dokument wezwania

więcej

29/2018 POL: Powołanie nowych członków Zarządu Polenergia S.A.

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała dwóch nowych członków Zarządu Spółki, tj. p. Roberta Macieja Nowaka i p. Jacka Suchenka.

Załączniki
  • Nowi czlonkowie Zarządu Spółki - biogramy

więcej

28/2018 POL: Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2017 dla spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 25 lipca 2018 r. do spółki zależnej Emitenta Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

więcej

OK