2/2017 POL: Zawarcie umów z Ciech Sarzyna

2017-01-24

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 24 stycznia 2017 roku spółka zależna Spółki tj. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła ze spółką powiązaną Ciech Sarzyna S.A. („CS”) umowę na dostawy energii cieplnej („Umowa Cieplna”) w okresie od 4.06.2020 roku do 30.11.2030, a zatem po wygaśnięciu aktualnie łączącej strony umowy na dostawy energii cieplnej. Na mocy Umowy Cieplnej ENS będzie dostarczała do CS, we wskazanym powyżej okresie dostaw, energię cieplną zgodnie ze składanymi przez CS zamówieniami. Umowa Cieplna nie przewiduje po stronie CS zobowiązania minimalnego zakupu. Szacunkowa wartość Umowy Cieplnej w całym okresie dostaw to ok. 216 mln zł. Umowa Cieplna przewiduje odpowiedzialność ENS z tytułu braku dostaw energii cieplnej ograniczoną do kwoty 8 mln zł w całym okresie umownym, a także odpowiedzialność stron z tytułu rozwiązania Umowy Cieplnej przez daną stronę w związku z naruszeniem zobowiązań umownych przez drugą stronę, również ograniczoną do kwoty 8 mln zł. Umowa Cieplna przewiduje także obowiązek zapłaty przez CS na rzecz ENS opłaty z tytułu wcześniejszego jej wypowiedzenia przez CS, a wartość tej opłaty zależy od terminu rozwiązania Umowy Cieplnej wskutek wypowiedzenia przez CS.
Spółka uznaje Umowę Cieplną za istotną ze względu na jej wartość oraz fakt, że zapewnienie stabilnego odbioru ciepła z ENS stanowi podstawę do dalszego efektywnego ekonomiczne funkcjonowania ENS po zakończeniu uczestnictwa tego podmiotu w programie rekompensat dla wytwórców – stron umów długoterminowych dostaw energii.