1/2017 POL: Wartość zakontraktowanych transakcji

2017-01-18

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 stycznia 2017 roku spółki zależne Spółki tj. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) oraz Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zakontraktowały z GET EnTra Sp. z o.o. transakcje dotyczące sprzedaży i obrotu energią elektryczną na rok 2018 i 2019. Nastąpiło to poprzez zawarcie aneksów do – w przypadku ENS – umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2008 roku, przedłużającego okres jej obowiązywania do końca 2019 roku, oraz – w przypadku POLO – umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 21 kwietnia 2011 roku („Umowa Sprzedaży”), okres obowiązywania której został przedłużony do końca 2019 roku. Tym samym, zakontraktowane transakcje w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną na lata 2018 – 2019 rok pomiędzy podmiotami zależnymi Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. wynoszą, według wartości szacunkowej, ok.  480 mln zł netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz GET EnTra Sp. z o.o., jak również zakontraktowane koszty wynikające zakupu energii elektrycznej od wskazanego kontrahenta.
Jednocześnie Spółka informuje, że umową o największej wartości w odniesieniu do zakontraktowanych na 2018 i 2019 rok transakcji handlowych między podmiotami z grupy Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. jest Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży została zawarta na podstawie umowy ramowej EFET z dnia 9 czerwca 2009 roku (dalej „Umowa Ramowa”). Spółka informowała o Umowie Sprzedaży i Umowie Ramowej w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku oraz nr 22/2016 z dnia 10 października 2016 roku.