32/2016 POL: Dokonanie odpisu

2016-12-07

Polenergia S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w postaci  rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych w operacji.
Łączna szacunkowa kwota wspomnianych odpisów to ok. 80 mln zł. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciążą one wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.
Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2016.
Konieczność dokonania w/w odpisów wynika z utrzymujących się niskich cen tzw. zielonych certyfikatów i niepewności co do perspektyw ich ewentualnego wzrostu.
Spowodowane jest to m.in. przez zapisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r., zgodnie z którym obowiązek umorzenia w 2017 roku wyniesie 15,4%, co nie jest wystarczającym poziomem biorąc pod uwagę istniejącą nadpodaż na rynku zielonych certyfikatów. Ponadto, do chwili obecnej brak jest informacji dotyczących aukcji dla istniejących farm wiatrowych.