Dane finansowe

OK
Raporty roczne (tys.)
Rachunek wyników 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 23 994 32 115 20 589 62 884
Skorygowane przychody ze sprzedaży (uwzględniające odsetki z tytułu dzierżawy majątku) 23 994 32 115 20 589 62 884
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 096 -8 146 -9 415 -7 592
EBITDA -3 753 -6 439 -7 910 -6 349
Skorygowana EBITDA (uwzględniająca odsetki z dzierżawy majątku) -3 753 -6 439 -7 910 -6 349
Zysk/Strata brutto działalność kontynuowana -75 374 -25 250 -22 364 -17 253
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana -71 309 -20 696 -16 091 -12 790
Zysk brutto działalność zaniechana (zysk netto na tym samym poziomie bez obciążeń podatkowych, które ponosi jednostka dominująca) - - - -
Zysk/Strata netto akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
Zysk/Strata netto działalność kontynuowana i zaniechana -71 309 -20 696 -16 091 -12 790
Opcje - - - -
Amortyzacja 1 343 1 707 1 505 1 243
Odsetki z tytułu dzierżawy majątku - - - -
Średnia ważona liczba akcji 45 443 547 45 443 547 29 357 160 21 313 967
Zysk na akcję -1,57 0,00 0,00 0,00
Bilans 2016 2015 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe w tym: 1 277 796 1 433 343 1 253 065 655 040
Aktywa obrotowe w tym: 173 729 102 167 285 943 86 403
Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Aktywa razem 1 451 525 1 535 510 1 539 008 741 443
Kapitał własny 1 147 701 1 241 731 1 263 111 493 765
Zobowiązania długoterminowe w tym: 1 292 2 890 2 846 239 263
Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 302 532 290 889 273 051 8 415
Zobowiązania związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - - -
Pasywa razem 1 451 525 1 535 510 1 539 008 741 443
Rachunek przepływów pieniężnych 2016 2015 2014 31.12.2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 519 1 066 -4 172 8 491
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 101 248 -170 844 -53 614 -160 272
w tym wydatki inwestycyjne -504 -894 -3 806 -2 621
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 660 -5 253 239 529 37 358
Środki pieniężne na początek okresu 41 417 216 447 34 703 149 126
Środki pieniężne na koniec okresu 119 528 41 417 216 447 34 704
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 24 27 50 44